Jaunumi par fizisku personu maksātnespēju

2010. gada 1. novembrī stājas spēkā jaunā Maksātnespējas likuma redakcija, kurā grozījumi ir skāruši lielāko daļu pantu. Bet sāksim šo grozījumu apskatu par fizisku personu maksātnespējas jautājumiem. Teikšu uzreiz, ka process ir kļuvis pieejamāks.

Kristina KORŅEVA, zvērināta advokāte

Jaunā likuma subjekti var būt fiziskas personas, kuras pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijušas LR nodokļu maksātāji (kas mūsu valstij var piesaistīt gribētājus no citām ES valstīm) un kuriem ir radušās finansiālas grūtības. Fiziskās personas maksātnespējas procesu nepiemēro individuāliem komersantiem – tiem ir veltīta vesela likuma nodaļa. No šā brīža fizisku personu maksātnespējai piemēros juridisko personu maksātnespējas noteikumi, bet, protams, ar dažiem īpašiem noteikumiem, kas ir paredzēti likumā. Piemēram, fiziskas personas maksātnespējas process sastāv no diviem etapiem, kas seko viens otram: bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras. Pastāv arī iespēja slēgt vienošanos ar kreditoriem, nenovedot sevi līdz pilnīgam bankrotam.

Bankrota procedūras laikā tiek realizēts fiziskas personas – parādnieka – manta. Iegūtie līdzekļi tiek novirzīti kreditoru parādu apmierināšanai. Bet ir mantu, ko saskaņā ar Civillikumu nedrīkst pārdots (piemēram, bērnu piederumi, apģērbs, atsevišķas mēbeles u.c.). Saistību dzēšana procedūras laikā parādnieka ienākumi tiek novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai. Un pēc šīs procedūras termiņa beigām likumā noteiktajā kārtībā (skatīt tālāk tekstā) tiek dzēstas nesegtās saistības.

Likumā ir noteiktas pazīmes fiziskas personas maksātnespējas procesa ierosināšanai:
  1. fiziskai personai nav iespēju dzēst kreditoru parādus, kuriem iestājies izpildes termiņš, un kreditoru parādu summa pārsniedz 5000 latu;
  2. sakarā ar pierādāmiem apstākļiem fiziskai personai nebūs iespējams dzēst parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 latu.
Lai ierosinātu lietu, fiziskai personai jāpietiek līdzekļiem administratora atlīdzībai divu minimālo mēnešalgu apmērā (tas ir, ap 360 latu). Tas ir būtisks samazinājums, salīdzinot ar iepriekšējo likuma redakciju. Papildus šai summai administrators saņem procentu no mantas pārdošanas izsolē, bet nekādi ikmēneša maksājumi procesa laikā viņam nav jāmaksā.

Maksātnespējas procesu tiesa neierosinās (iesākto procesu apturēs), ja tiks konstatēti šādi fakti un saistības:
  • pēdējo 10 gadu laikā jau ir uzsākts fiziskās personas maksātnespējas process, kura ietvaros ir dzēstas kreditoru saistības;
  • pēdējo piecu gadu laikā pirms procesa pasludināšanas vai procesa laikā ir stājies spēkā tiesas nolēmums krimināllietā, ar kuru konstatēts, ka parādnieks ir izvairījies no nodokļu samaksas;
  • Fiziska persona pēdējo triju gadu laikā pirms šī procesa pasludināšanas ir sniegusi apzināti nepatiesu informāciju saviem kreditoriem;
  • Fiziskā persona vismaz 30 procentus no piešķirtā kredīta ir izlietojusi līgumā neparedzētajiem mērķiem (to nav tik viegli pierādīt, jo mērķi var būt kompleksi).
Fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu var iesniegt parādnieks, tas ir, pati fiziskā persona. Pēc tam, kad fiziska persona ir pasludināta par maksātnespējīgu, sākas bankrota procedūra, tiek apturēta tiesas nolēmuma izpilde par parādu (ja tādi bija) piedziņu, kā arī parādnieks zaudē tiesības rīkoties ar visu savu mantu, kā arī ar viņa valdījumā vai turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu. Šīs tiesības iegūst administrators.
No brīža, kad tiek izziņota fiziskas personas maksātnespēja tiek apturēta jebkuru soda procentu aprēķināšana par kredītiem un pat nodokļiem. Parādnieks zaudē tiesības bez administratora piekrišanas biežāk kā reizi mēnesī slēgt darījumus, kuru summa pārsniedz vienu minimālo mēnešalgu. Parādnieks zaudē arī tiesības bez administratora piekrišanas uzņemties jaunas parādsaistības.

Parādnieka manta tiek pārdota saskaņā ar pārdošanas plānu. Pārdošanas process tiek uzsākts ne ātrāk kā divus mēnešus pēc fiziskas personas maksātnespējas izziņošanas.

Parādu dzēšanas kārtība ir noteikta likumā. No parādnieka mantas vispirms tiek pilnībā segti alimentu parādi. Līdzekļi, kas iegūti, pārdodot par nodrošinājumu kalpojošo parādnieka mantu, novirzāmi nodrošinātā kreditora prasījuma segšanai. Pārējiem kreditoriem parādi tiek segti proporcionāli parādu summai katram no tiem, kā arī procesa laikā administrators ietur savus procentus no mantas pārdošanas izsolē. Atlikumus pēc visa iepriekš minētā saņems parādnieks.

Likumā tagad ir noteikta iespēja atstāt parādniekiem mājokli, kas ir iegādāts, izmantojot hipotekāro kredītu. Šajā gadījumā parādniekam jāvienojas ar kreditoru un jānoslēdz atsevišķa vienošanās. Dzīvokļa pārdošanu varēs pagarināt uz gadu, bet ar diviem noteikumiem: dzīvokļa vērtība nedrīkst pārsniegt 100 000 latu un parādniekam jābūt apgādājamiem.

Pēc mantas pārdošanas maksātnespējas process izbeidzas. Pie kam maksātnespējas process var izbeigties pats no sevis. Kā sekas tam tiks atjaunotas tiesu prāvas par atlikušo parādu piedzīšanu no parādnieka. Vai arī maksātnespējas process var tikt slēgts un var tikt uzsāks saistību dzēšanas process, kad atlikušās saistības tiek dzēstas pakāpeniski. Saistību dzēšanas procedūra ir nākamais etaps aiz bankrota procedūras. Arī šā procesa piemērošanai ir ierobežojumi: tiesa neierosinās šo procedūra, ja pēdējo trīs gadu laikā pirms maksātnespējas parādnieks ir slēdzis darījumus, kuru rezultātā viņš ir kļuvis maksātnespējīgs vai radījis zaudējumus kreditoriem, kā arī, ja sniedzis nepareizu informāciju par saviem ienākumiem. Saistību dzēšanas process tiek realizēts saskaņā ar kreditoriem saskaņotu plānu. Ja plāna noteikumus parādnieks izpilda noteiktajos termiņos (no 1 gada līdz 3,5 gadiem), tad viņu var atbrīvot no atlikušās nesamaksātās daļas par tiesas noteikto periodu. Tiek ņemta vērā parāda pamatsumma bez procentiem un kavējuma naudām utt. Saistību dzēšanas termiņi ir atkarīgi no parādnieka finansiālajām iespējām un viņa saistību apmēra. Gadījumā, ja parādniekam ir iespēja segt 50% parādsaistību, kas ir palikušas pēc bankrota procedūras – saistību dzēšanas process ilgs gadu. Ja 35%, tad 2 gadus, attiecīgi, ja 20%, tad 3 gadus. Gadījumā, ja parādnieks nevar segt 20% no savām saistībām, process ieilgs uz 3 gadiem un 6 mēnešiem. Visu šo laiku parādnieks atskaita 1/3 no saviem ienākumiem, bet ne mazāk kā 1/3 no minimālās darba algas. Ja no parādnieka neatkarīgu iemeslu dēļ viņš nav spējīgs segt saistības un viņa saistību summa nepārsniedz 100 000 latu, saistību dzēšanas termiņu var saīsināt līdz 2 gadiem.

Ja parādnieks neizpilda noteikto plānu, process tiks apturēts, un no atlikušās parādnieka saistību daļas parādnieku neatbrīvos. Tādā gadījumā uz maksātnespējas procesa laiku apturētās piedziņas var atkal atsākties.

Kopumā var izdarīt secinājumu, ka likumam ir daudz priekšrocību. Parādniekam parādās vairāk iespēju norēķināties par savām pamat parādsaistībām. Un tomēr, paliek daudz neskaidrību. Piemēram, par cik šodien var vārdot mantu, kas ir iegādāta ekonomikas pārkaršanas laikā? Acīmredzot, ka starpība starp pirkšanas un pārdošanas cenu būs ievērojama. Bez tam, parādniekam kaut kur vēl ir jānopelna līdzekļi, lai nodrošinātu maksātnespējas procesu. Šodien viņš strādā, bet kas būs rīt? Atkal nebūs no kā maksāt, viss atgriezīsies iepriekšējā pozīcijā – cilvēks paliek bez mantas, un kreditori atkal izvirzīs jaunas prasības.

Lai arī šīs jaunās normas, lai cik neviennozīmīgas arī šķistu, tomēr ir solis pretī parādniekam. Nav noslēpums, ka pirms tam pēc būtības izziņot maksātnespējas procesu varēja gandrīz vai tikai miljonāri – process maksāja milzīgas summas, kas iekļāva arī ikmēneša atlīdzību administratoram vairāku gadu garumā. Un tomēr, parādnieka galīgo likteni procesa sākumā ir ļoti grūti prognozēt, īpaši mūsu apstākļos. Tāpēc likumā ir noteikts, ka kopējos procesa izdevumos iekļauj arī juridiskās palīdzības sniegšanas pakalpojumus, jo diezin vai fiziskā persona patstāvīgi tiks galā ar visiem procesuālajiem jautājumiem.Pārpublicēts no http://www.ge.lv

K. Valdemāra iela 53-2 Rīga, Latvija, LV-1010
tālr.:67210594, 29236703
tālr./fakss:67228285
e-pasts: info@advokatekorneva.lv